Rekrutacja 2020-2021

 


Przedszkole Gwiazdeczka zaprasza dzieci w wieku 2-6 lat

 

Szanowni Pa??stwo!


Rozpoczynamy w naszym Przedszkolu rekrutacj? na kolejny rok szkolny, 2020/21.

Nab??r trwa? b?dzie do uzyskania pe??nych grup (maksymalnie 12-osobowych).

Przyjmujemy zapisy Dzieci urodzonych w:

2016, 2017, 2018
oraz
2014/2015 - gotowo??? szkolna (tzw. "zer??wka")


Podpisywanie um??w na nowy rok szkolny oraz wp??ata wpisowego - do maja 2020 r.

W przypadku rezygnacji z miejsca w Przedszkolu nie zwracamy kwoty wpisowego.

Wpisowe dla Dzieci rozpoczynaj?cych: 1000 z??, dla Dzieci kontynuuj?cych: 400 z??.

Aby zapisa? Dziecko, prosz? o kontakt telefoniczny pod numerem: 609 181 975, w celu um??wienia si? na spotkanie informacyjne. Na spotkaniu szczeg????owo zapoznacie si? Pa??stwo z proponowan? ofert? zaj?? w ramach czesnego oraz z zaj?ciami dodatkowymi, kt??re organizujemy na terenie naszego Przedszkola. Zaj?cia dodatkowe s? dodatkowo p??atne.
Na spotkanie prosz? przyj??? z Dzieckiem, aby zobaczy??o Przedszkole, pobawi??o si? z r??wie??nikami, pozna??o nasze ??Ciocie?.

Je??eli nasze Przedszkole oka??e si? tym wymarzonym i zdecydujecie si? powierzy? nam swoje Dziecko na 3 lata zabawy po???czonej z nauk? ?? zaprosimy do podpisania umowy w terminie j.w.

Bezp??atne zaj?cia adaptacyjne dla Dzieci nowoprzyj?tych odb?d? si? lipcu w godzinach: 10:00-12:00 z mo??liwo??ci? wykupienia obiadu.

Podstawowe czesne w naszym Przedszkolu: 800 z??/mies.
Wy??ywienie p??atne jest dodatkowo (15 z?? dzie??).
W czesne wliczone s? wszystkie zaj?cia programowe, j. angielski, rytmika, gimnastyka og??lnorozwojowa, religia; Dla zer??wki dodatkowo: Moja Wymarzona Ksi???ka lub Spotkania z Szekspirem, Historia w Pigu??ce, instruktor na basenie, podr?czniki i inne materia??y dydaktyczne oraz liczne pomoce

Zaj?cia prowadzone s? w niewielkich ok. 10-cio osobowych grupach, przez wysoko wykwalifikowan? kadr? pedagogiczn?, na sta??e zatrudnion? w Przedszkolu.

Bezp??atna jest r??wnie?? diagnoza w zakresie poprawno??ci mowy, przeprowadzona przez naszego logoped?. W przypadku zdiagnozowania zaburze?? mowy, mo??liwe jest stworzenie planu terapii logopedycznej, kt??ra prowadzona jest w naszym przedszkolu. Co wa??ne, terapia uwzgl?dnia siln? wsp????prac? mi?dzy rodzicami, logoped? i wychowawc? grupy, kt??ra przek??ada si? na sukcesy naszych podopiecznych.

Przedszkole jest czynne przez ca??y rok od poniedzia??ku do pi?tku w godzinach 7.30-17.00. Przedszkole nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy, wigili? (24 grudnia), Wielki Pi?tek oraz w ewentualne dodatkowe dni wolne wynikaj?ce z regulaminu przedszkola.


W roku szkolnym 2020/21 proponujemy:

- program realizowany zgodnie z Podstaw? Wychowania Przedszkolnego

- j?zyki obce: j. angielski z Native Speakerem 5 razy w tygodniu, j. rosyjski (do wyboru)

- rytmika

- gimnastyka og??lnorozwojowa

- religia

- oferta zaj?? dodatkowych wybieranych na pocz?tku roku szkolnego:

narty w zimie/basen w lecie
nauka gry w tenisa
judo
balet
zaj?cia umuzykalniaj?ce
nauka gry na skrzypcach
liczne wyj??cia do teatru, filharmonii, opery
warsztaty teatralne i plastyczne
inne imprezy organizowane z my??l? o dzieciach

- zaj?cia z logoped?

- warsztaty psychologiczne dla Rodzic??w

- badania przesiewowe - okulista

- dla 5/6-ciolatk??w - przygotowanie do rozpocz?cia nauki w klasie I (gotowo??? szkolna) tzw. "zer??wka"
z zaj?ciami m.in.: "Historia w pigu??ce", "Moja wymarzona ksi???ka", "Spotkania z Szekspirem" basen z instruktorem

 


 

 

Do pobrania:

Deklaracje:
Kontynuowanie nauki

Karta Zg??oszenia Dziecka do Przedszkola